Tietosuojaseloste

TIETOSUOJALIITE SOPIMUKSEEN

Tämä henkilötietojen käsittelyä koskeva liite (”Tietosuojaliite”) on erottamaton osa Global Network Oy:n (”Toimittaja”) ja Asiakkaan (”Asiakas”) välillä tehtävää teXtari-palvelua koskevaa sopimusta (”Sopimus”). Mikäli Sopimus ja sen muut liitteet ovat ristiriidassa tämän Tietosuojaliitteen kanssa, sovelletaan Asiakkaan ja Toimittajan välillä henkilötietojen käsittelyyn liittyen ensisijaisesti tässä Tietosuojaliitteessä sovittua riippumatta siitä, mitä Sopimukseen tai sen muihin liitteisiin on kirjattu. Tässä liitteessä käytetyt termit vastaavat Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä termejä.

Toimittajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, mikäli se lainsäädännössä tai sen tulkinnassa tapahtuneen muutoksen tai Toimittajan toimintaympäristössä tai liiketoiminnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi on perusteltua.

 

Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä

Toimittaja käsittelee Sopimuksen perusteella henkilötiedon käsittelijänä varsinaisena rekisterinpitäjänä toimivan Asiakkaan puolesta ja lukuun, määrittämässä tarkoituksessa ja ohjeistuksen mukaisesti tässä liitteessä määritettyjä Henkilötietoja ja niistä muodostuvaa henkilörekisteriä. Henkilörekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Asiakkaan asiakasrekisteri tietojen tallentaminen teXtari-palveluun ja niiden käyttämistä viestinvälityksen toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa sekä tietojen muu analysointi Asiakkaan määrittämässä lain hyväksymässä tarkoituksessa.

 

Kerättävät henkilötiedot

Asiakas hallinnoi itse teXtari-palveluun lisäämiään nimi, puhelinnumero ja ryhmätietoja.

Toimittaja säilyttää Asiakkaan määrittämät nimi,  puhelinnumero ja ryhmätiedot sekä Asiakkaan lähetetyt ja vastaanotetut viestilogit Sopimuksen mukaisesti.

Tietoja käsitellään Asiakkaan määrittämän ajan.

 

Henkilötietojen käsittely

Periaatteet

Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus ja tarvittavat suostumukset henkilötietojen käsittelyyn.

Asiakas vastaa teXtari-palveluun rekisteröidyille henkilöille käsittelytoimiin liittyvän selosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta sekä rekisteröityjen informoinnista. Toimittaja vastaa siitä, että se käsittelee Henkilötietoja asianmukaisia tietoturvaprosesseja noudattaen ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön, Asiakkaan tässä Sopimuksessa hyväksymien ohjeiden sekä Asiakkaan teXtari-palveluun tekemien määritysten mukaisesti

Henkilörekisteri ja teXtari-palvelu sijaitsevat EU:n alueella.

Tietojen säilytys

Ellei laskutukseen tai muuhun syyhyn liittyen Toimittajan oikeutetun edun toteuttamiseksi tai lain velvoittamana jotakin henkilötietoa ole välttämätöntä säilyttää pidempään, henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun Asiakas niin edellyttää tai kun Sopimus lakkaa olemasta voimassa.

Käsittelyn suorittajat

Toimittaja vastaa siitä, että Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka ovat sitoutuneet pitämään käsittelemänsä tiedot salassa. Asiakas suostuu siihen, että Henkilötietoja voidaan käsitellä Toimittajan harkinnan mukaisesti muidenkin kuin Toimittajan ja sen henkilöstön toimesta. Mikäli tietoja käsitellään tällaisen kolmannen osapuolen toimesta, Toimittaja vastaa siitä, että kyseinen taho sitoutuu tämän Tietosuojaliitteen mukaisiin Toimittajaa koskeviin vastuisiin.

Vastuu vahingoista

Kumpikin osapuoli korvaa toiselle osapuolelle tämän Tietosuojaliitteen vastaisella toiminnalla toiselle aiheutuneet vahingot, pois lukien epäsuorat vahingot, siltä osin kuin vahinko on korvauksen maksavan osapuolen aiheuttama. Suoraksi vahingoksi luetaan myös kolmennalle osapuolelle maksettavaksi tuomitut korvaukset sekä viranomaisten määräämät sakot tai muut maksut. Toimittajan mahdollisista vahingoista aiheutunut yhteenlaskettu vahingonkorvausvastuu rajoittuu Asiakkaan teXtari-palvelusta Toimittajalle kuluneen 6 kuukauden aikana maksamaan summaan.

Tietoturva

Toimittaja vastaa siitä, että sen henkilötietojen käsittelyyn liittyvään toimintaan sovelletaan asianmukaisia riskienhallinta- ja tietoturvaprosesseja. Toimittaja toteuttaa tietosuojalainsäädännön ja tämän Sopimuksen määräämät riittävät tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet käsittelemiensä henkilötietojen suojaamiseksi. kunnes ne on sopimuksen mukaisesti poistettu Toimittajan järjestelmästä.